Ostatnia aktualizacja: 30.06. 2024

POLITYKA PRYWATNOŚCI/KLAUZULA INFORMACYJNA  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO)

ŚNY Agnieszka Leśny, al. Brzóz 8, 05-501 Piaseczno, aga.lesny@skalawspolpracy.pl

ADO przetwarza Państwa dane w celu:

  1. Rekrutacja pracowników, współpracowników, zleceniobiorców, podwykonawców 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.  Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. 

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.  A gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 24 miesięcy od przesłania maila/formularza zgłoszeniowego. 

2. Rekrutacja uczestników warsztatów 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

Podanie tych danych jest  niezbędne do realizacji celu rekrutacji oraz do przeprowadzenia warsztatów. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe niewymagane przepisami prawa (np. zainteresowania, doświadczenie ) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia warsztatów.  

3. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, podanie danych jest konieczne w celu współpracy.

Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.

4. Realizacji umowy

Źródło: Dane pracowników i współpracowników przekazywane w ramach współpracy przez podmiot będący stroną umowy.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celach administracyjnych, w tym związanych z organizacją współpracy i nadzorem nad wykonywaniem Usług lub realizacji innych zobowiązań lub uprawnień realizowanych na podstawie Umowy głównej, w celach dowodowych związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Umowy głównej.

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora co najmniej przez okres obowiązywania umów zawartych pomiędzy firmami, a jeśli będzie to niezbędne dla celów dowodowych – dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w umowami.

5. Prowadzenie działań marketingowych związanych z prowadzoną działalnością (newsletter)

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Podanie danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych osobowych: Do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu przez podmiot danych.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług związanych z organizacją wydarzeń dla osób niepełnoletnich

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale zarazem niezbędne do złożenia oferty i zawarcia umowy. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Okres przechowywania danych: czas konieczny do realizacji umowy oraz przez czas wymagany przez przepisy szczególne

7. Udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą poczty elektronicznej

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes ADO. Podanie danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych osobowych: do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, maksymalnie 12 miesięcy.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

•    Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:

o    prawo dostępu do treści danych

o    prawo do sprostowania danych

o    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych

o    prawo do przenoszenia danych

•    Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

o    prawo dostępu do treści danych

o    prawo do sprostowania danych

o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych

•    Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:

o    prawo dostępu do treści danych

o    prawo do sprostowania danych

o    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych

o    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do cofnięcia zgody:

Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Bezpieczeństwo danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:   

•    Organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

•    Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.

•    Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora (np. grantodawcy).

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. (chyba, że wymaga tego realizacja projektu międzynarodowego)